Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 26. veebruar 2021

Personali keskkonnaülevaatuse 2021 küsitluse kokkuvõte

Keskkonnaülevaatuse 2021 küsitluse kokkuvõte

Tallinna Lasteaed Sipsik liitus 2017 aasta sügisel rahvusvahelise programmiga Roheline kool, et tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse. 

Keskkonnahariduse strateegia kujundamise eest omistati lasteaiale Sipsik ökomärgis Roheline lipp esimest korda 2018 aasta juunis ja teistkordselt juunis 2020. 

Iga aastase keskkonnaülevaatuse läbiviimisel ja keskkonna-alase tegevuse kavandamisel edastati nii personalile kui ka lastevanematele küsimustik meie poolt valitud Rohelise kooli teemade kohta.

Personali keskkonnaülevaatuse küsitluses osales 9 töötajat. 

Teema: Elurikkus ja loodus

 1. Küsimusele, kas lapsed teavad, mida tähendab elurikkus, andis jaatava vastuse 2 ja eitava vastuse 5 küsitluses osalejat. 

Parendustegevus: selgitada lastele elurikkuse mõistet.

 1. Küsimusele, Kas lapsed teavad ja tunnevad puu- ja põõsaliike lasteaia õuealal?

andis jaatava vastuse 1 ja eitava vastuse 3 küsitluses osalejat. 1 vastaja arvas, et lapsed tunnevad ainult puuliike ja 4 vastajat arvas, et tunnevad mõningaid puu- ja põõsaliike. 

Parendustegevus: leida võimalusi, et tutvustada lastele õueala puu- ja põõsaliike. 

 1. Küsimusele, Kas olete lastega kasvatanud lasteaia õuealal oma peenras või rühmas aknalaual taimi, et lapsed näeksid, kuidas toidutaimed kasvavad?

Andis jaatava vastuse 6 ja eitava vastuse 3 küsitluses osalejat. 

Tugevus: lapsed on kasvatanud ja näinud kuidas toidutaimed kasvavad. 

 1. Küsimusele, Kas lapsed teavad, et lasteaia õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi?

Andis jaatava vastuse 100% vastanutest.

Tugevus: lasteaia õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi

 1. Küsimusele, Kas lapsed hoolitsevad lindude talvise toidulaua eest?

Andis jaatava vastuse 7 ja eitava 2 küsitluses osalejat.

Tugevus: lapsed hoolitsevad lindude talvise toidulaua eest

 1. Küsimusele, Kas lapsed teavad, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad lasteaia õuealal või külastavad seda?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava vastuse 1 osaleja.

Tugevus: lapsed teavad, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad lasteaia õuealal või külastavad seda

 1. Küsimusele, Kas lasteaia õueala pakub lapsele piisavalt võimalusi põnevaks tegutsemiseks, mängimiseks ja jooksmiseks?

Andis jaatava vastuse 100% küsitluses osalejatest.

Tugevus: lasteaia õueala pakub lastele piisavalt võimalusi põnevaks tegutsemiseks

 1. Küsimusele, Kas olete lastega loodust uurinud ja õppinud õues?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava vastuse 1 küsitluses osaleja. 

Tugevus: lapsed uurivad loodust ja õpivad õues.

 1. Küsimusele, Kas lasteaia õuealal peaks olema ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida?

Andis jaatava vastuse 100% küsitluses osalejatest.

Parendustegevus: rajada lasteaia õuealale ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida.

 1. Lasteaia õueala elurikkuse suurendamiseks on pakutud järgmised lahendused: 

Pajuonn võiks olla lastel, et sinna sisse pugeda.

Putukahotellid ja igale rühmale oma roheala; peenar; kompostikast

Pesakastide rajamine.

Putukate hotelli peale võiks küll mõelda. Puid, põõsaid on piisavalt.

Kodumaiseid puu- ja põõsaliike võiks küll lasteaia õuealal olla.

Parendustegevus: putukahotellide rajamine, rändlindude pesakastide uuendamine, pajuonni rajamine, lasteaeda Click and Grow nutikad ürdipotid – suurepärane võimalus algajale rohenäpule, kes ennast taimede kasvatamisega väga mugavalt veel ei tunne, taimede kiire kasvamise jälgimine, aastaringselt oleks värsked taimed lastele kättesaadavad ja head söömiseks.


Teema: Meri ja rannik

 1. Küsimusele, Kas kasutame lasteaias loodussäästlikke puhastusvahendeid?

Andis jaatava vastuse 2 ja eitava vastuse 1 küsitluses osaleja. 6 vastajat ei osanud küsimusele vastata.

Parendustegevus: teavitada personali lasteaias kasutusel olevatest puhastusvahenditest ja juhtida tähelepanu ökomärgistusele puhastusvahendil. 

 1. Küsimusele, Kas oled vältinud hambapastat ja kosmeetikatooteid, mis sisaldavad mikroplaste (reklaamides sageli „puhastavad pärlikesed vms)?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava vastuse 1 vastaja. 

Tugevus: Personal on teadlik mikroplastidest kosmeetikatoodetes. 

 1. Küsimusele, Kas räägime lastele veelindude toitmise kahjulikkusest?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest. 

Tugevus: Õpetajad rägivad ja lapsed teavad veelindude toitmise kahjulikkusest.

 1. Ettepanekud, mida võiks lasteaias teha, et selgitada lastele mere ja rannikuga seotud teemasid sh liikide kaitse olulisust mereelus:

Rohkem mereteemalisi raamatuid, mänge, keskuseid;

lapsed on ise avaldanud soovi rohkem teada saada näit. partide elust. See annab võimaluse tutvustada lähemalt rannikuvetes pesitsevate linnuliikidega;

väljasõidud mere äärde;

vaadata erinevaid lühifilme, külastada mere äärseid paiku.

 1. Ettepanekud teema Meri ja rannik käsitlemisel:

Jätkata rannikumatkade korraldamist;

Väljasõidud kord kvartalis mere äärde (erinevad paigad), võimalusel kaasata mõni teadlane, kes oskab ka lastele mere saastest rääkida, samuti lastega prügi korjamine, katsete tegemine (kas laguneb vees või mitte)


Teema: Prügi ja jäätmed

 1. Küsimusele, Kas selgitate lastele, miks on vaja prügi sorteerida?

Andis jaatava vastuse 100% vastanutest. 

Tugevus: lapsed teavad prügi sorteerimise vajalikkust.

 1. Küsimusele, Kas lapsed teavad, mis sorteeritud prügist saab?

Andis jaatava vastuse 6 ja eitava vastuse 3 küsitluses osalejat. 

Tugevus: personali arvates üldiselt lapsed teavad, mis sorteeritud prügist saab. 

 1. Küsimusele, kas olete lastega viinud pandipakendid taaraautomaati?

Andis jaatava vastuse 3 ja eitava vastuse 6 küsitluses osalejat. 

Parendustegevus: Võimalusel korraldada lastega pandipakendi taaraautomaati viimine, et teavitada lapsi pandipakendite ringlusesse andmisest. 

 1. Küsimusele, Kas lapsed teavad, kuhu kogume lasteaias patareid?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava vastuse 1 küsitluses osaleja.

Tugevus: lapsed teavad, kuhu kogume ja et kogume ohtlikud jäätmed muust prügist eraldi.

 1. Küsimusele, kas olete selgitanud lastele taaskasutuse võimalusi ja vajadust?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: Lapsed teavad taaskasutuse võimalusi.

 1. Küsimusele, Kas lasteaia rühmaruumis ja õuealal on prügi?

Andis jaatava vastuse 4 ja eitava vastuse 5 küsitluses osalejat. 

 1. Küsimusele, Kas prügikaste on lasteaia õuealal piisavalt

Andis jaatava vastuse 5 ja eitava vastuse 3 vastajat. Üks vastaja ei osanud öelda. 

Tugevus: Meie lasteaia rühmaruumid ja õueala on prügivabad.

 1. Küsimusele, Mida Teie arvates võiks teha, et vähendada lasteaias biojäätmete teket?

Anti järgmised vastused:

Hommikuti vähem toitu teha;

Lapsed tõstavad ise toitu nii palju kui soovivad. Võivad ka juurde võtta. Siis maitseb toit paremini; 

Toitlustusfirmaga koostöös vähendada hommikupudru ja antava piima koguseid, et ei peaks nii palju toitu ära viskama;

toidukoguste rühma saatmine võiks olla väiksem, lastele nähtavaks tegemine ning koos sorteerimine aitaks kindlasti kaasa, lapsevanemate kaasamine;

Hommikust putru teha kindlasti vähem, parandada toidu kvaliteeti

 1. Personali ettepanekud teemade Prügi ja Jäätmed käsitlemisel lasteaias :

Prügikonteiner eraldi pakendite jaoks;

Tuleb ikka aegajalt teemast rääkida, lastega vestelda;

Plastikust mänguasjade vähendamine (purunevad kergesti ja tekib väga palju plastikuprügi);

õppetegevustes taaskasutus (ei pea olema alati puhas valge paber - kunsti saab ka papile teha või paberkottidele);

prügi sorteerimine – mäng kättesaadav lastele rühmas


Teema: Vesi 

 1. Küsimusele, Kas juhite laste tähelepanu vee säästlikule kasutamisele?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: Lapsed oskavad vett säästlikult kasutada, kui nende tähelepanu sellele juhtida. 

 1. Küsimusele, Kas selgitate lastele vee säästmise vajadust?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: lastele on selgitatud vee säästmise vajadust

 1. Küsimusele, Kas olete lastega jälginud ja võrrelnud veekulu?

Andis jaatava vastuse 1 ja eitava vastuse 8 küsitluses osalejat.

Parendustegevus: Jälgida , mõõta ja võrrelda lastega veekulu näit käte pesemisel

 1. Küsimusele Kas lapsed teavad, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest?

Andis jaatava vastuse 2 ja eitava vastuse 4 vastajat, 3 küsitluses osalejat ei osanud vastata.

Parendustegevus: Kavandada tegevusi (näit õppefilmide vaatamine, katsete tegemine, Tilgu nipiraamat jt õppematerjalid Tallinna Vesi kodulehelt), läbi mille lapsed mõistaksid, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest. 

 1. Küsimusele, Kas õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid?

Andis vastuse 8 ja eitava vastuse 1 küsitluses osaleja. 

Tugevus: õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid

 1. Küsimusele, Mida Teie arvates võiks lasteaias teha, et selgitada lastele vee säästva kasutamise olulisust?

Saadi järgmised vastused:

* Lisada vee kasutamise kohta kraanikausside juurde teabelehti;

* teha erinevaid katseid veekulu kohta, vaadata õpetlikke videoid vms.;

* erinevate katsete tegemine, ise eeskujuks olemine, 

*õppematerjalide visualiseerimine ja kättesaadavaks tegemine (rühmades võiks olla interaktiivsed tahvlid, kus näiteks on 4-5 erinevat keskkonna teemalist õppevideot)- lapsed saavad vabalt valitud ajal neid ise vaadata;

* suuremad rühmad saavad ise koostada oma teadmiste põhjal vee-teemalisi videoid ning need on siis lastele kättesaadavad ja tuletavad jälle meelde, kuidas loodust kaitsta, keskkonda säästa jne);

mõttemängude mängimine või lastega filosofeerimine, mis saaks siis , kui vesi otsa saaks.


Teema: Elekter

 1. Küsimusele, Kas tead, kui palju elektrit me kulutame lasteaias erinevatel kuudel ja aastatel?

Andis eitava vastuse 100% küsitluses osalejatest.

Parendustegevus: Teavitada töötajaid elektri kulust lasteaias erinevatel kuudel ja aastatel.

 1. Küsimusele, Kas oled teinud midagi, et lasteaias energiat säästa?

Andis jaatava vastuse 100% küsitluses osalejatest.

Tugevus: Personal on teadlik ja teinud midagi, et lasteaias energiat säästa.

 1. Küsimusele, Kas eemaldad telefonilaadija pistikupesast, kui telefonil on aku täis saanud?

Andis jaatava vastuse 100% küsitluses osalejatest.

Tugevus: Personal on teadlik, et mobiililaadija pidevalt pistikus hoidmine elektrit märkimisväärselt ei kuluta, küll aga on soovitav ülekuumenemise ja ohutuse põhjustel telefoni mitte kogu aeg laadimas hoida, et vältida pistikupesade ülekoormust.

 1. Küsimusele, Kas rühmas on tuled alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: Personal püüab elektrikulusid vähendada, kuid üldkasutatavatesse ruumidesse võiks olla kleebitud meeldetuletused, kus ruumist lahkumisel kutsutakse töötajaid tuld kustutama. 

 1. Küsimusele, Kas lülitad arvutid ja muud seadmed välja, kui neid enam ei kasuta, mitte ei jäta ooterežiimile?

Andis jaatava vastuse 7 ja eitava vastuse 2 vastajat. 

Tugevus: Personal on teadlik, et ooterežiimi vältimisega on võimalik energiat kokku hoida. 

 1. Küsimusele, Kas selgitad lastele elektri säästmise vajadust?

Andis jaatava vastuse 8 küsitluses osalejat. 

Tugevus: Lasteaias selgitatakse lastele elektri säästmise vajadust, sest meie planeedi tulevik sõltub konkreetselt meie praegustest tegudest. Igaüks püüab astuda väikese sammu kliimamuutuse peatamiseks. 

 1. Küsimusele, Mida võiksime veel teha, et energiat säästa?

Tehti järgmised ettepanekud:

* Rohkem led pirne kasutada;

* jälgida, et tuled ei põle niisama; 

* Erinevad katsed, teemapäevad;

* Teha elektrivaba päev!


Teema: Tervis ja heaolu

 1. Küsimusele, Kas liigud või viibid nädalavahetusel värskes õhus?

Andis 100% vastajatest jaatava vastuse. 

Tugevus: personal pöörab tähelepanu aktiivsele värskes õhus liikumisele ka töövälisel ajal.

 1. Küsimusele, Kas annad omapoolse panuse, et takistada lasteaias haiguste levikut?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

 1. Küsimusele, Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda?

Andis jaatava vastuse 5 vastajat, 4 vastajat arvas, et lapsed pesevad käsi meeldetuletusel.

Parendustegevus: Pöörata jätkuvalt laste tähelepanu käte pesemise vajalikkusele. 

 1. Küsimusele, Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida?

Andis jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: Lasteaia sipsik lapsed mängivad ja õpivad igapäevaselt õues. 

 1. Küsimusele, Kas lapsed saavad ise igapäevaselt puu- ja köögivilju võtta/pakkuda?

Andis samuti jaatava vastuse 100% vastajatest.

Tugevus: Lasteaia Sipsik lapsed saavad igapäevaselt ise puu- ja köögivilju terviseampsuks võtta. 

 1. Küsimusele, Kas lapsed söövad värskeid salateid?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava vastuse 1 vastajatest. 

Tugevus: Üldiselt söövad lasteaia Sipsik lapsed värskeid salateid, kuid parendustegevusena võiks olla lastega ise tervislike salatite valmistamine. 

 1. Küsimusele, Kas lapsed saavad ise janu korral vett juua?

Andis jaatava vastuse 8 ja eitava 1 vastajatest. 

Tugevus: Üldiselt saavad lasteaia sipsik lapsed janu korral ise vett juua.

 1. Küsimusel, Kas õppetegevuses on tervisega seotud teemasid ja aktiivtegevusi nt teiste maade toidu tutvustamine, kokkamine jne?

Andis jaatava vastuse 6 ja eitava vastuse 3 küsitluses osalejat. 

Parendustegevus: Kavandada õppetegevuste läbiviimisel teiste maade toidu tutvustamisega seotud teemapäevi. 


Tervis ja heaolu teema käsitlemisel lisati, et

Tervise teema on väga oluline ning sellega tuleks alustada võimalikult vara, näiteks on meil erinevate kultuuriliste taustadega lapsi rühmas (vastavalt nende kultuurile, korraldada toidupäevi, tutvustamaks erinevaid kööke ja maitseid), lapsed ei söö väga paljusid toite, seetõttu tulekski neile tutvustada erinevaid maitseid ning pidevalt. 
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar