Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 29. september 2022

Mihklipäeval

Mihklipäeval, 29. septembril olid kõik lasteaia Sipsik pered kutsutud ja oodatud traditsioonilisele Mihklipäeva laadale. Vihmasest sügisilmast hoolimata kogunes lasteaia õuealale hulk inimesi, et külastada nunnude näitust, osaleda õnneloosis, programmeerida maastikurobotit või veeta aega kohvikus maitsvaid hõrgutisi proovides.
Laadalaudade taha sügisviljadega kauplema olid taaskord palutud koolieelikute rühma lapsed. Lisaks kauba pakkumisele ja viisakale suhtlemisele oli müügitöös kastanite ja tammetõrude kokku arvutamine ning kauba vastu vahetamine pingutust nõudev tegevus. Südamesipsikud tulid sellega hästi toime.
Täname laada korraldajaid, lapsi ja lapsevanemaid mihklipäeva laada õnnestumisele kaasaaitamise eest!reede, 23. september 2022

Sipsiku spordihommik õunaga

Sügise alguse tervituseks alustati Tallinna lasteaias Sipsik Euroopa Spordinädalat  sportliku hommikuga

Liikuvusekuu spordihommik algas hommikuvõimlemisega terrassil, jätkus jooksu- ja liikumismängudega erinevates pesades ning lõppes meeleoluka õunajooksuga ümber lasteaia.Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta alguse puhul oli kohal ka Keskkonnahunt, kes aitas lastel meelde tuletada mõned keskkonnahoiunipid.

Iga laps sai spordinädala üritusel osalemise eest ka diplomi, torusalli ja kosutava kodumaise õuna.

Suur tänu lapsevanematele maitsvate õunte eest!

 

 

neljapäev, 15. september 2022

"Meie Läänemeri" - milline sa küll oled?

Peale Aegna saare reisi hakkasid Südamesipsikud huvi tundma Läänemere vastu ning seetõttu võtsid nad üsna pea ette õppekäigu Stroomi randa.
Lapsed jagasid loendades ennast kolme gruppi ning igale meeskonnale jagati 2 tahvelarvutit pildistamiseks - oluline oli jäädvustada merd ja rannikut. Märgata, mis värvi on vesi, mis seal leidub. Milline on liiv rannas, mis liivalt leida võib...
Lisaks jäädvustamisele kogusime rannalt liiva ja erinevaid esemeid, et lasteaias meisterdada enda Läänemere rand. Uurisime leitut luupidega, vaatlesime kõrkjaid.

kolmapäev, 14. september 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn 14. 09. 2022 , kl 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Liisa Vari, Eige Luik, Katrin Nuka, Marielle Korostik, Maarja Tarros

Päevakord:

  1. Keskkonna töörühma kinnitamine
  2. Rohelise kooli programmi õppeaasta 2022-23 aastateemade arutamine
  3. Rohelise kooli seminaridel osalemine, tegevuste kajastamine

Otsused:

  • Ene Hein tegi ettepaneku jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on iga rühma õpetaja esindaja, õpetaja abi ja lapsevanema esindaja. Koolieelikute rühmast väike grupp lapsi. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Ene Hein – töörühma juht

Liisa Vari – õpetaja

Maarja Tarros  – õpetaja ja õppekava töörühma juht

Katrin Nuka – õpetaja abi

Eige Luik

Marielle Korostik

Kaie Koppel – lapsevanem

Linda

Mila Marie

Otto William

Sebastian Südamesipsikute rühmas

  • Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli kõik teemad. Arutati mida õa 2022/23  süvendatult käsitleda ja otsustati lähtudes looduse- ja keskkonnahoiu teema-aastast valida: Elurikkus ja loodus; Toit; Tervis ja heaolu

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Vastavalt rühma teemadele täiendame Rohelise kooli stende Eige ja Marielle eestvedamisel, lisades sinna fotoreportaaže väljasõitudest, artikleid, laste mõtteid, töid ja pilte. Liisa võtab Rohelise kooli blogi enda kanda.

Ettepanek: paigaldada õuealale ilmastikukindel Rohelise kooli infostend

  • Rühmaõpetajad avaldavad enam artikleid Rohelise kooli teemadega seotud läbiviidud tegevustest. Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Ene Hein


esmaspäev, 12. september 2022

Keskkonnaharidusprogramm „Kalur Kalle“

8. septembril osalesid koolieelikute rühma lapsed Rohelise kooli programmi tegevuste raames Aegna loodusmaja keskkonnaharidusprogrammis „Kalur Kalle“. Saarele saime Rohuneeme sadamast laevaga.
Peale 10-minutilist meresõitu tervitas meid loodusmaja giid Eliko, kes rääkis alustuseks kaitseala tähendusest ja looduses viibimise kokkulepetest. Eliko juhendamisel uurisime juba tuttavaid ja mitte nii tuttavaid puid, kooreüraski käike ja rähni toksitud auke. Saime teada, millised on mürgised taimed ja millised söödavad marjad, millised kalad ja loomad elavad Läänemeres ja kuidas inimesed vanasti saarel elasid, kuidas nad kalal käisid ja kalapüüdmise tarkust õppisid.
Peale 4-kilomeetrist matka pidasime loodusmaja juures maha väikese pikniku, et nautida seljakotis leiduvat head ja paremat. Seejärel meenutasime, miks ei tohi jätta oma prügi loodusesse ja miks peab prügi sorteerima. Saime teada, et mereprügist kuni 90% moodustab plast, mis võib meres ringelda sadu aastaid, kahjustades randu, merekeskkonda ja -elustikku.
Mõnusa päeva lõpetasime piknikuga grilliplatsil. Saarelt tagasi saime kiirpaadiga, millega sõit tekitas meis tõelist elevust ja lisas emotsioone toredasse päeva. Lasteaias jagas õpetaja igale lapsele „Hüljes Pusa töövihiku“, mille abil saab kogu õppeaasta vältel tutvuda Läänemere ja selle elanikega, mere tähtsuse ja loodushoiuga.

esmaspäev, 5. september 2022

Väljavõte Tallinna Lasteaed Sipsik tegevuskavast 2022/23

Väljavõte Tallinna Lasteaed Sipsik tegevuskavast 2022/23 

1.1        Õppe – ja kasvatustegevus

 

 

 

Tegevus

Aeg

Vastutaja

Märkused

(täitmine, muutused jm.)

Lapse areng

 

 

 

Avatud ja motiveeriva õpiruumi loomiseks lapse õppimise toetamine läbi  huvipakkuvate tegevuste, mängude ja vahendite

- Lapse õpiprotsessi kajastamine  lähtudes projektipõhisest õppest ja Reggio pedagoogika põhimõtetest (stendid, posterid, seinad, laed, põrandad, projektiraamatud, albumid, laste arengumapid)

Lapse arengu jälgimine  koostöös lapsevanemaga:

- 6-7 aasaste laste arengu hindamine arengumängu „Teekond Kommikolli kuningriiki“ uuenenud hindamismaterjali toel

- 5-6 aastaste laste arengu hindamine  arengumängu „Reis mööda põnevaid teid“,

-  kuni 5 aastaste laste arengu hindamine „Lapse arengu hindamise mäng“ materjale kasutades.

- lastevanematega arenguvestluse läbiviimine

- arenguvestlustest kokkuvõtte koostamine ja tagasisidestamine

- koolivalmiduskaardi koostamine õppeaasta lõpus

- lapse arengumapi koostamine

pidev

 

pidev

 

 

 

 

okt - nov

 

okt - nov

 

veebr - märts

märts -aprill

 

 

pidev

õppejuh

 

6-7 a laste rahulolu uuringu läbiviimine:

- laste rahulolu uuringu läbiviimine  veebikeskkonnas

- analüüs ja tagasisidestamine

 

Veebr

Märts

õppejuh

 

Laste kõneuuringu läbiviimine:

-laste kõneuuringu läbiviimine Tallinna Õppenõustamiskeskuse poolt

-lastevanemate ja õpetajate nõustamine

 

1 x aastas

Õppe juh

 

Lastele eakohase huvitegevuse korraldamine, ühitades lapsevanemate soove lasteaia õppekavas seatud eesmärkidega

- huviringide töö korraldamine ( inglise keel,  keraamika, judo, tantsuring, muusikaring, ujumine)

September - mai

 

Õppe juh

 

Õppekava arendamine

 

 

 

-          Õppekavas välja toodud eesmärkide saavutamist toetab projektõppe rakendamine

-          igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses lapsest lähtuva tegevuskultuuri (Emilia Reggio) põhimõtete  rakendamine

-          lapse  üldoskuste arendamist on toetatud läbi kokandustegevuste

 

 

sept

õppealajuh

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid

 

 

 

Projektõppe süsteemne rakendamine kõikides rühmades.

Rühmade tegevuskavade koostamine:

-aasta tegevuste planeerimine eelmise õppeaasta analüüsist lähtuvalt

 

Rohelise kooli programmi teema Elurikkus ja loodus käsitlemine

-Teadmistepäev Nähkaga

-Sipsiku mihklilaat

-keskkonnaharidusprogramm Kalur Kalle Aegna loodusmaja

-jäätmetekke vähendamise nädala tegevused: Sipsiku täika

-keskkonnasõbralik käitumine - Lotte ja Jänku Juss külas

-digikoristusnädalast osavõtt

-emakeelepäev Nähka, Juuli ja kirjanik Eia Uusiga

-laste keskkonnakonverents „Tegijad looduses 2023“

-taaskasutuse loovlabor „Linnalapsed – leiutajad“ osalemine

-Robo-Maagia konkursil osalemine: laste loodud animatsioon „Hai päästab panda“

-keskkonnategude nädal: lugemispesa, raamatu vahetus

-kevadtalgud „Teeme ära!“ lasteaia õuealal

-õuelasteaiapäev

-Sipsiku roheline ring Tallinna vanalinnas

 

Rohelise kooli programmi teema Tervis ja heaolu käsitlemine

-Sipsiku spordihommik õunaga

-sügismatk Glehni parkmetsas /2-3aastased

-sügismatk Kaberneeme metsarajal / 4-7aastased

-Lahemaa Retked OÜ keskkonnahariduse pärliprogramm

-rahvusvaheline muusikapäev/kontsert lasteaias

-Mardi- ja kadritrall

-lasteaiaülene jõuluhommik

-projektis „Jõulukaardid hooldekodudele“ osalemine

-Sipsiku valguse ja varjutoa sisse seadmine

-KUMU muuseumisprogrammis osalemine

-kolme vanema rühma ujumine TIK spordihoone ujulas

-suusatarkused selgeks Suusabussiga

-koolieelikute esmaabi koolitus

-lastevanemate kaasamine tervise teemadel: terved hambad

-kevadmatkad Tabasalus ja Aegviidu Sõõriksoo rabarajal

 

Rohelise kooli programmi teema Toit käsitlemine

-miniköögi avamine ja toidu valmistamine

-mängupidu - jäneseaasta tähistamine

-Sipsiku perepäev ja toidutänav

-suupisted Vabariigi aastapäevaks – ise kokkamine

-Sipsiku sünnipäevanädala tegevused

 

Sept-mai

Sept-mai

 

 

 

1.sept

29.sept

 

sept

 

 

 

 

 

Okt

Aprill

 

Aprill

 

Juuni

 

 

 

September

Okt

 

Okt

 

Nov

Detsember

 

 

 

Sept-aprill

Jaanuar

Veebruar

 

Aprill

 

 

Detsember

Jaanuar

Mai

Veebruar

märts

õppejuh

 

Õppimise rikastamine digivahendite toel:

- Beebot

- Ozobot

- Bluebot

- Dash ja Dot

- helilõksud

- liitreaalsuskaardid

- tahvelarvutid

Aktiivõppemeetodite rakendamine:

- Õpetaja ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra

- Paaristöö

- Rühmatöö

- Ajurünnak

- Esitlused lapselt lapsele

Projektipõhise õppe rakendamine:

- Reggio pedagoogika

- avastus- ja uurimusõpe

- õuesõpe kui üks õppimisviis

- robootika

- vaikuseminutite praktilised harjutused

- Arvumaa  metoodika (3-5 a lastega)

- vigastuste ennetamiseks põrandamäng „Aga mina“

 

pidev

 

Õppe juh

 

Laste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine:

-läbi põnevate katsete, avastamiste, uurimiste

-ühisürituste (laadad, perepäevad) 

Loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine: 

- lastele ja lastega dramatiseerimine sh etenduse lavastamine igas rühmas

- osalemine teatrifestivalil „Kanutiaia Kann“ 

- osalemine ülelinnalistel loovtööde võistlustel

- osalemine konkursil „Emakeele kaunis kõla“

 

mai

okt - mai

märts

pidev

veebruar

 

Õppejuh

 

Programmi „Roheline kool“ raames tegevuste läbiviimine. 

1 x kuus

 

 

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta 2022/23 tegevuste elluviimine:

Edendada jätkusuutlikku arengut, väärtustada loodust ja meid ümbritsevat keskkonda

-viia läbi keskkonnahommikuid

-korraldada loodusliikumisi ja retki

-osaleda keskkonnaharidusprogrammides

-uurida, avastada, katsetada (taimekasvatus)

-õueala õpikeskkonna laiendamine

Sept - mai

õppejuh

 

Laste vaimse tervise ja heaolu toetamiseks

-ühistegevused, mängupäevad

-lastega filosofeerimine tervise teemadel (toit, liikumine, uni, mäng)

-Kiusamisest vabaks! Programmi tegevused

-laste esmaabi koolitus vanemale rühmale

 

Sept - mai

õppejuh

 

Laste digipädevuse arendamiseks ning  õppimise loomingulisemaks ja nutikamaks muutmine digivahendite abil.

aprill

Õppejuh

 

Väärtused ja eetika

 

 

 

Keskkonnakasvatus:

-väärtustada austavat, hoidvat ja säästlikku suhtumist loodus- keskkonda läbi

- Programmi Roheline kool teemade käsitlemine (Elurikkus ja loodus; ) ja sidumine õppekavaga

- Rohelise lipu taotluse esitamine

Programmi „Roheline kool“ strateegia elluviimine:

1.Keskkonnatöörühma kinnitamine

2.Keskkonnaülevaatuse läbiviimine

3.Tegevuskava koostamine

4.Monitooring ja hindamine

5.Tegevuste sidumine õppekavaga

6.Teavitamine ja kaasamine

7.Keskkonnapõhimõtete  järgimine ja mõtestamine laste tasandil  

 

pidev

 

aprill

 

Õppejuh

 

Väärtuskasvatus:

- väärtustada loodust ja keskkonnahoidu läbi:

-Loodusliikumiste, metsaretkede

-keskkonnaharidusprogrammide

-muuseumiprogrammide

-väärtustada austavat, hoidvat ja säästlikku suhtumist  kultuuri- ja sotsiaalsesse keskkonda läbi:

- Projekti Kiusamisest vaba lasteaed metoodika

- Persona Dollsi metoodika

- tundekasvatuse sh tunnete kaardid

 

 

pidev

 

 

okt

1 x kuus

 

Õppe juh,

 

Õppejuh